Grote opkomst en mooie presentaties bij Dorpsraadvergadering

Het bestuur van de Dorpsraad Lunteren kijkt tevreden terug op een geslaagde Dorpsraadvergadering op maandagavond 21 oktober jl. Een avond met een gevarieerd en informatief programma. De Rabozaal in het Westhoffhuis was goed gevuld, ca. 130 dorpsbewoners waren aanwezig.

Bestuur
Sietse Lugtenburg, voorzitter, gaf een update vanuit het bestuur over o.a. de wijzigingen in het bestuur en het Dorpsontwikkelingsplan. De samenstelling van het bestuur van de Dorpsraad Lunteren is gewijzigd. Cor van Soest is als bestuurslid afgetreden. Marcelle van Leeuwen en Jessica van Leeuwen werden voorgedragen als respectievelijk secretaris en plaatsvervangend secretaris van de Dorpsraad. Marcelle heeft tevens Levend Landschap/Lunteren in het groen in haar portefeuille en Jessica heeft Communicatie in haar portefeuille. Zij werden onder applaus formeel in functie gezet.

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)
De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om een Dorpsontwikkelingsplan op te stellen voor Lunteren. Hiervoor is een werkgroep samengesteld die inmiddels is gestart om een plan voor de toekomst van Lunteren samen te stellen. Het DOP zal relevante thema’s bevatten voor de toekomst van Lunteren voor de periode 2021-2025. Het streven is om rond de zomer van 2020 het DOP gereed te hebben, zodat plannen meegenomen kunnen worden in de jaarbegroting van 2021 de gemeenteraad van Ede.

Wijkteam
De rol van het Wijkteam Lunteren werd toegelicht door Matthijs Bouwman, Gebiedsmanager bij gemeente Ede. Het wijkteam bestaat uit een groep van 25-30 personen die elke dag werkzaam zijn in het gebied. Het wijkteam werkt met de Gebiedsagenda’s 2019-2023 aan bosbeheer, hulp aan kwetsbare meiden, veiligheid, handhaving, jeugdwerk, coachen van jongeren, studiekeuzes van jongeren begeleiden, beheer openbare ruimte, mantelzorg-ondersteuning, maaltijden voor ouderen etc. Voor vragen kunt u contact opnemen met het wijkteam via email dedorpen@ede.nl of telefoonnummer 14 0318 en op afspraak bij de wijkpost in het Westhoffhuis.

Veiligheid
De wijkagenten Bart Bosman en Ilco de Ruijter, leden van het wijkteam, gaven een korte terugblik op het afgelopen jaar. Mede door de WhattsApp-groepen is het aantal inbraken in de eerste 9 maanden van dit jaar met 50% verminderd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vanuit de zaal werd een aantal vragen gesteld over wat de politie nu echt doet inzake:
– Scooters en brommers in de afgesloten Dorpsstraat;
– Fout geparkeerde bussen op de parkeerplaats bij de nieuwe Albert Heijn;
– Te hard rijden;
– Tegen het verkeer inrijden op eenrichtingswegen.
De wijkagenten gaven aan in dergelijke gevallen een waarschuwing te geven of te bekeuren.
Bevestigd wordt dat er geen scooters/brommers door het afgesloten deel van de Dorpsstraat mogen rijden, omdat het voetgangersgebied is en dat er rondom ’t Nieuwe Erf niet op de stoep ‘wild’ geparkeerd mag worden. De emailadressen van de wijkagenten zijn: bart.bosman@politie.nl en ilco.de.ruijter@politie.nl.

Westzoom
Namens de gemeente Ede gaven Niels de Lange en Elisabeth Schapendonk een presentatie over de plannen voor de herinrichting van de kruispunten Westzoom/Postweg en Westzoom/Klomperweg. Voor het huidig gebruik van de Westzoom voldoen deze kruispunten niet. Daarnaast is sprake van toekomstplannen voor de Westzoom, hierbij valt te denken aan mogelijke nieuwe woonwijken en de eventuele uitbreiding van de Stroet. In het onderzoek wordt rekening gehouden met een toename van de verkeersintensiteit en een eventueel fietspad dat wordt opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020.
Voor het kruispunt Westzoom/Postweg is de conclusie dat een rotonde verkeerskundig geschikt en inpasbaar lijkt. Doordat verkeer op een rotonde makkelijker kan doorrijden, wordt ook de filevorming bij de aansluiting Bisschopweg/Postweg opgelost.
Het kruispunt Westzoom/Klomperweg is een complexere opgave doordat bij aanpassingen meer ruimte nodig is dan momenteel beschikbaar. De mogelijkheden rondom dit kruispunt zullen nog verder worden onderzocht, waarbij de Dorpsraad als adviesorgaan betrokken blijft. Een vraag van de voorzitter aan wethouder Peter de Pater: Waar blijft het geld dat elk jaar voor de rotondes wordt gereserveerd maar hiervoor niet wordt gebruikt? De wethouder gaf aan dat dit met saneringen in de begroting heeft te maken en dit al voor zijn termijn als wethouder had plaatsgevonden. Het advies is om dit mee te nemen in het DOP, zodat dit in de jaarbegroting van 2020 onderbouwd kan worden meegenomen. De wethouder bevestigde dat het geld dat nu wordt gereserveerd voor werkzaamheden in Lunteren daaraan ook daadwerkelijk besteedt wordt.
Aanvullend wordt benoemd dat de Westzoom een maximaal 50 km/u weg blijft, omdat de huizen aan de rondweg op basis daarvan gebouwd zijn. De politie is een vorm voor handhaving aan het zoeken.

‘t Nieuwe Erf
Sinds 2017 is een initiatiefgroep bestaande uit Jelis Budding, Gerth Hazeleger, Hans Koopman, Rein Schouten en Wim van Veldhuizen bezig met de plannen voor de herinrichting van ’t Nieuwe Erf. Tijdens de vergadering presenteerde Jelis Budding het initiatief en Jeffrey Floor de inrichtingsplannen. Het voorstel voor de herinrichting is ontstaan om iets voor het dorp te organiseren met behoud van het dorpse karakter.
Jeffrey Floor is benaderd om vanuit zijn eigen architectenbureau JF Architectuur vorm te geven aan de vraagstukken van de groep. Het ontwerp is in een eerder stadium enthousiast ontvangen door diverse belangenverenigingen en wethouder Vreugdenhil.
Het inrichtingsplan werd gepresenteerd aan de hand van de geschiedenis van de locatie, de huidige problemen en met beelden om de toekomstige sfeer weer te geven. Een toegankelijk verblijfsgebied voor jong en oud met een verwijzing naar het verleden, waar diverse voorzieningen zorgen voor een nieuw dorpshart en ontmoetingsplek.
Aan de zaal werd na afloop gevraagd wie er niet enthousiast was. Een kleine groep mensen had een aantal vragen/aanvullingen o.a.:
– Wordt het kunstwerk in de toekomst dichtgemaakt of blijft het open?
– Kunnen alle parkeerplaatsen op ’t Nieuwe Erf worden verwijderd en de weg verbreed t.b.v. een betere doorstroming van het verkeer?
– Is het mogelijk om een markering van het Goudsbergplatform mee te nemen in het plan?
– Waarom is voor het kunstwerk voor cortenstaal gekozen in plaats van hout?
– Hoeveel bomen moeten worden gekapt?
– Is het mogelijk om meer groen te behouden en minder bestrating aan te leggen dan in het voorstel is gepresenteerd?
Jelis en Jeffrey gaven aan dat het kunstwerk alleen wordt dichtgezet bij slechte weers-omstandigheden, zodat het evenement evenwel kan plaatsvinden. Een grote boom wordt verplaatst en een kleine boom wordt ook verplaatst of gekapt. De overige vragen/aanvullingen worden nader bekeken in de verdere uitwerking van het inrichtingsplan, waarbij de verkeerskwesties met de gemeente Ede worden besproken. Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft over dit plan kunt u contact opnemen met de initiatiefgroep.

Lid worden van de Dorpsraad
De vergadering werd afgesloten met een oproep van de voorzitter aan alle aanwezige en niet aanwezige Lunteranen om zich aan te melden als lid van de Dorpsraad via de website www.dorpsraadlunteren.nl. Lidmaatschap van de Dorpsraad is GRATIS. Daarnaast kunnen Lunteranen met goede ideeën voor het dorp contact opnemen met de Dorpsraad of de werkgroep van het Dorpsontwikkelingsplan. Voor vragen of aanvullende informatie over deze avond kunt u contact opnemen met Marcelle of Jessica van Leeuwen, secretariaat Dorpsraad Lunteren, via dorpsraad@lunteren.com of telefoonnummer 06-10537612.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten