Vergaderagenda Ledenvergadering 17 april 2024

Locatie: Rabozaal Westhoffhuis, Lunteren
Inloop: 19:00
Aanvang: 19:30
Agenda
Besloten gedeelte voor alleen leden

 1. Opening
 2. Notulen ALV 31 januari 2024 (bijlage 1)
 3. Jaarverslag 2023 (bijlage 2)
 4. Jaarrekening 2023
 5. Kascontrole commissie mevr. van Leeuwen en dhr. Jansen decharge bestuur en
  penningmeester
 6. Samenstellen van nieuwe kascommissie mevr. van Leeuwen en ………….
 7. Aan- en aftreed rooster bestuur (Bijlage 3 overzicht van aftreden en herkiesbaar)
 8. Huishoudelijk reglement (bijlage 4)
 9. Visie document (bijlage 5)
 10. Rondvraag
 11. Pauze
  Openbaar gedeelte (start 20:30)
 12. Voorstellen commissie Sociaal Woonconcept en haar opdracht
 13. Presentatie projectgroep herinrichting Nieuwe Erf
 14. Presentatie beleidsnotitie “voedsel in de wijk “ voorheen de volkstuinen
 15. Presentatie commissie buitengebied, fietsrondgang buitengebied 20 april
 16. Sluiting
Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten