Meerderheid tegen uitbreiding bedrijventerrein De Stroet

De Dorpsraad Lunteren heeft van woensdag 30 september tot en met woensdag 21 oktober 2020 de inwoners van Lunteren in de gelegenheid gesteld om door middel van een enquête hun mening te geven over de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. De enquête geeft als uitkomst dat van de uitgebrachte stemmen een meerderheid tegen uitbreiding is van het bedrijventerrein.

De uitslag van de enquête is als volgt:

VoorTegenTotaal% Voor% Tegen
Digitaal1642874513664
Schriftelijk 85501356238
Totaal2493375864258

In totaal werden bijna 600 stemmen uitgebracht in de verhouding van 42% voor en 58% tegen uitbreiding van de Stroet. Daarbij is er een substantieel verschil tussen de stemverhouding van digitaal en van schriftelijk uitgebrachte stemmen. Bij de digitale stemverhouding is de uitslag 36% voor en 64% tegen uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. Bij de schriftelijk ingediende stemmen is de verhouding bijna andersom: 62% is voor en 38% is tegen uitbreiding van het bedrijventerrein. Wat opviel bij de schriftelijk ingediende stemmen is dat veel van de voorstemmen op dezelfde wijze is uitgebracht. Alhoewel de Dorpsraad Lunteren hier gedachten over heeft, zijn deze ‘opvallende’ stemmen gewoon toegevoegd aan het totaal.

In de enquête is niet alleen gevraagd of men voor- of tegenstander is van de uitbreidingsplannen. Er is aan voorstanders ook gevraagd waarom zij uitbreiding van het bedrijventerrein wenselijk vinden en aan tegenstanders welke bestemming zij deze locatie wensen te geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Voorstanders van het voorgenomen plan om De Stroet uit te breiden, geven aan dat zij

  • belangstelling hebben om hun huidige onderneming op de voorgenomen locatie te vestigen of uit te breiden                                                  41 (7%)
  • de voorgenomen uitbreiding van De Stroet een aanmerkelijke kwalitatieve verbetering vinden voor Lunteren                                               61 (10%)
  • de voorgenomen uitbreiding van De Stroet van doorslaggevend maatschappelijk belang vinden voor Lunteren                                           121 (21%)
  • anders                                                                                                                                                                                                                                         26 (4%)

Tegenstanders van het voorgenomen plan om De Stroet uit te breiden, geven aan dat

  • het de karakteristieke open ruimte voor de dorpsstructuur en het groene karakter van Lunteren aantast                                                    179 (31%)
  • de voorgenomen locatie van uitbreiding een agrarische bestemming moet blijven houden                                                                               67 (12%)
  • de voorgenomen locatie van uitbreiding beschikbaar moet komen voor sport en recreatie                                                                                 31 (5%)
  • de voorgenomen locatie van uitbreiding beschikbaar moet komen voor woningbouw                                                                                         26 (4%)
  • anders                                                                                                                                                                                                                                     34 (6%)

Van de uitgebrachte stemmen hebben 38 ondernemers -waarvan 32 in het buitengebied- belangstelling om hun huidige onderneming op de voorgenomen locatie te vestigen of uit te breiden. 41% van de uitgebrachte stemmen is van mening dat de voorgenomen uitbreiding bij voorkeur moet plaatsvinden op de voorgenomen locatie ten oosten van het huidige bedrijventerrein. De uitbreiding moet uitsluitend bestemd zijn voor in Lunteren gevestigde ondernemingen vindt 43%.

Impressie van de reacties

Onderstaande citaten schetsen een beeld van de beleving van de inwoners van Lunteren bij de voorgenomen plannen voor uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet, bij de rol van de Gemeente Ede daarin en bij de enquête die de Dorpsraad Lunteren heeft uitgevoerd:

‘Goed initiatief, deze enquête. Ga zo door.’

‘Lekker over nagedacht weer door de gemeente. (Sarcastisch)’

‘Vele ondernemers kunnen niet uitbreiden, want er is niets meer beschikbaar. De werkgelegenheid is van belang voor alle Lunteranen.’

´Lunteren wordt te groot. Het dorp vervaagd. De boeren maken steeds meer plaats voor bouw (Haverkamp, ‘t Hoefje, de Eekhoorn). Komt daar nu ook nog industrie bij? Laat ondernemers maar in omliggende plaatsen leegstaande panden zoeken. Er staat genoeg leeg in o.a. Ede en Barneveld. Daarnaast staat er op de Stroet zelf ook nog het e.e.a. leeg.’

‘Het geeft meer werkgelegenheid en houdt het dorp economisch levensvatbaarder.’

‘Lunteren moet een dorp blijven! Laten we het niet verder verwoesten door een 2e industrieterrein te bouwen. Dit gaat zoveel meer verkeer creëren en CO2. Verder vind ik het niet verantwoord om in deze tijd van economische slechte tijden een nieuwe industrieterrein te realiseren in Lunteren.’

‘Complimenten dat de Dorpsraad dit initiatief neemt, maatschappelijke impact is groot voor Lunteren.’

‘Sport en recreatie op een gedeelte van dit terrein tussen de Postweg en de Klomperweg waar aan beide kanten een stuk weiland overblijft voor het dorpskarakter.’

‘Lunteren in het groen! Behoud van het dorpse karakter. Kies niet voor: meer lawaai van zwaar vervoer, meer verkeer dus meer uitstoot, super lelijk uitzicht. Kies voor dorpswelzijn!!!’

‘Centrale plaatsing van bedrijven, dus uit de buitengebieden.’

‘Er is al zoveel landbouwgrond verloren gegaan de laatste jaren. Daarnaast vind ik het als ondernemer in het buitengebied erg belangrijk dat er kleine ondernemers in het buitengebied blijven om daar de leefbaarheid te behouden. Anders creëren we van het buitengebied enkel een villawijk.’

‘Ik vind dat lokale ondernemers de kans moeten krijgen in eigen dorp.’

‘Uitbreiding alleen voor Lunteranen is niet te reguleren; kan wettelijk niet. Uitbreiding goed voor werkgelegenheid; logische plek.’

‘Het is toch niet te begrijpen dat de projectontwikkelaar weer de kans krijgt het dorpskarakter aan te tasten.’

‘Sociale woningbouw langs de Westzoom.’

‘Uitbreiding van de Stroet met 1 strook; de rest voor woningbouw en veel groen!’

‘Meer bedrijven is altijd goed.’

‘Groot risico dat bedrijven die op het industrieterrein in Ede op grotere afstand van de oprit van de A30/A12 zitten, naar het bedrijventerrein in Lunteren zullen verhuizen omdat ze dan dichter bij oprit van de A30 te zitten! Omdat het verkeer aan het aan het einde van de A30/ bij afrit 1 Ede Noord en afrit 2 Ede regelmatig opstroopt met verkeer dat deze afritten neemt, nemen automobilisten afslag Lunteren en wordt de Westzoom als sluiproute genomen. Dit  wordt nog meer als bedrijventerrein De Stroet uitgebreid zou worden.’

‘Om het dorp leefbaar te houden hebben we nodig dat jonge mensen zich vestigen in ons dorp. Als er voldoende werkgelegenheid is in de buurt zullen ze eerder in het dorp blijven wonen. Dit is goed voor onze middenstand.’

‘Wel op de voorgenomen locatie, maar veel kleiner. Nieuwe oppervlakte is groter dan bestaande Stroet. Huidig plan minimaal halveren in oppervlakte. Kavels in plan zijn veel te groot, is dat voor huidige Lunterse ondernemers? Verwacht toestroom vanuit buiten Lunteren en die moeten m.i. ergens anders heen. Niet tegen uitbreiding, maar wel op deze schaal.’

‘Goed dat de dorpsraad deze enquête mogelijk heeft gemaakt. Ondemocratisch dat de gemeente de dorpsraad niet actief heeft geïnformeerd. En dit ondanks het convenant! Eigenlijk een schande! Hoe leeg zijn de woorden dat wij ‘naar een participatiemaatschappij’ moeten!’

‘Op de voorgenomen plek moeten vooral woningen voor sociale huur, starters, senioren en tiny houses komen. Hoewel ik het ook heel jammer vind dat er dan weer meer groen verdwijnt, denk ik toch dat de woningnood voorrang heeft. In de nieuwe wijk en Stroet IV moet zoveel mogelijk groen aangelegd.’

En wat nu?

In een eerder stadium heeft de Dorpsraad Lunteren wethouder Van der Schans gevraagd om rekening te houden met de uitkomst van de enquête. Dat wilde hij toen niet. Zijn politieke reactie toen was dat het beleid van de Gemeente Ede is om niet te vragen naar de mening van de inwoners. Het zijn de gekozen leden van de gemeenteraad waar hij zich op richt, zo was zijn reactie. De Dorpsraad Lunteren brengt de uitkomst van deze enquête ondanks zijn eerdere standpunt onder de aandacht van de wethouder en vraagt hem nogmaals rekening te houden met en gewicht toe te kennen aan de stemverhouding.

Binnenkort brengt de Dorpsraad Lunteren in een persoonlijk schrijven de uitkomst van deze enquête onder de aandacht van de fracties van de politieke partijen in de Gemeente Ede.

Ook aan hen vraagt de Dorpsraad Lunteren voor het verdere verloop rekening te houden met de stemverhouding in Lunteren.

Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u deze dan naar dorpsraad@lunteren.com.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten