LUNTEREN – Er zijn plannen om het bedrijventerrein de Stroet richting de dorpskern van Lunteren uit te breiden. De Gemeente Ede, ondersteund door de gemeenteraad, werkt mee aan de ontwikkeling hiervan. Tot op heden is naar de mening van de inwoners van Lunteren over deze voorgenomen uitbreiding niet gevraagd. Omdat de Dorpsraad Lunteren vindt dat het informeren en het peilen van de mening van de inwoners hoort bij goed bestuur en nabuurschap, heeft zij aan de initiatiefnemers, de projectleiding en de verantwoordelijk wethouder in de Gemeente Ede gevraagd om de mening bij de inwoners van Lunteren te peilen. Echter, de Gemeente Ede maakt geen gebruik van het enquêterecht en evenmin nemen de initiatiefnemers en projectleiding op dit punt verantwoordelijkheid. Daarom pakt de Dorpsraad Lunteren nu de regie om door middel van een enquête aan de inwoners van Lunteren te vragen wat zij van de voorgenomen uitbreiding vinden.

Vanaf woensdag 30 september a.s. wordt u als volgt in de gelegenheid gesteld om via deze enquête uw mening te geven:
– leden van de Dorpsraad Lunteren ontvangen de enquête per e-mail;
– de enquête wordt geplaatst op de website www.dorpsraadlunteren.nl;
– de enquête wordt gepubliceerd in de Lunterse Krant; U kunt de ingevulde enquête inleveren bij het Westhoffhuis
– enquêteformulieren worden klaargelegd in het Westhoffhuis.
U kunt uw mening geven tot en met woensdag 21 oktober 2020.

Maar, waar gaat het nu precies om?
Middels dit artikel voorziet de Dorpsraad Lunteren u van de benodigde achtergrondinformatie, zodat u op de hoogte bent waarover het gaat als u de enquête invult.

De initiatiefnemers stellen dat er behoefte is aan uitbreiding van het huidige industrieterrein de Stroet. De initiatiefnemers hebben dit samen met de Gemeente Ede onderzocht en het voornemen voor uitbreiding voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om de initiatienemers te ondersteunen bij de verdere uitwerking van de plannen. Vrij vertaald betekent dit dat de Gemeente Ede positief staat tegenover de voorgenomen uitbreiding. Een formeel besluit moet de Gemeente Ede over deze uitbreiding nog wel nemen en derhalve stelt de Dorpsraad Lunteren u in de gelegenheid uw mening over deze voorgenomen uitbreiding te geven.

Bij het invullen van de enquête is het van belang om te weten wat het beleid is van de Gemeente Ede als het gaat om bebouwing:

“Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de bebouwing van open plekken in en aan de rand van de Lunterse bebouwde kom is terughoudend. Dit omdat de gemeente de open ruimten beschouwt als karakteristiek voor de dorpsstructuur en van groot belang acht voor het groene karakter van het dorp. Wanneer er sprake is van aanmerkelijke kwalitatieve verbetering of doorslaggevend maatschappelijk belang, zal de gemeente meewerken en afwijken van het voorgenomen beleid.”
Bron: Balie Bouwen, Wonen en Milieu gemeente Ede

Waar het in de enquête precies om gaat: wilt u het agrarisch/groen gebied laten verdwijnen in ruil voor stedelijke/industriële bebouwing?

Hoe verloopt het proces van de voorgenomen uitbreidingsplannen van de Stroet tot op heden?
De laatste decennia is het aantal niet-agrarische activiteiten in ons buitengebied toegenomen. De Gemeente Ede hanteert daarom thans een actief ontmoedigingsbeleid. Een groot aantal ondernemers is aangeschreven, onder last van dwangsom, hun activiteiten te verplaatsen naar daartoe bestemde terreinen. De initiatiefnemers hebben dit voorzien en de agrarische grond aangekocht, gelegen tussen het huidige industrieterrein De Stroet en Westzoom. In hun opdracht heeft het Arnhemse bedrijf Bureau S.R.O. een compleet plan gemaakt voor de te ontwikkelen uitbreiding. De Dorpsraad Lunteren heeft de initiatiefnemers en de Gemeente Ede in januari jl. gevraagd meer informatie beschikbaar te stellen aan de inwoners van Lunteren en aan de Dorpsraad Lunteren. In de ledenvergadering van de Dorpsraad Lunteren in januari jl. is in Zaal Floor een presentatie gegeven van het resultaat tot dusver. Vanuit het toehorende publiek zijn er kritische vragen gesteld met betrekking tot participatie van de Lunterse bevolking, zoals: “Is er onderzoek gedaan naar draagvlak onder de Lunterse bevolking?”. Het antwoord was negatief; een dergelijk onderzoek heeft nooit plaatsgevonden. De Lunterse bevolking, verenigd in de Dorpsraad Lunteren is – tegen de afspraken in – niet door de Gemeente Ede actief geïnformeerd. De afspraak om deze informatie in een vroegtijdig stadium wél te verstrekken, ligt vast in een afgesloten Convenant tussen de Gemeente Ede en de Dorpsraad Lunteren. De Dorpsraad Lunteren heeft aangedrongen op betrokkenheid bij de verdere planontwikkeling. Inmiddels is gestructureerd overleg opgestart tussen de Gemeente Ede, de initiatiefnemers en het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Lunteren.

Dorpsraad Lunteren voorstander van transparantie en participatie
De Dorpsraad Lunteren is een groot voorstander van transparantie voor en participatie van de Lunterse inwoners. Het in januari jl. in Zaal Floor gepresenteerde voorgenomen uitbreidingsplan is terug te zien op de website van de Dorpsraad Lunteren (www.dorpsraadlunteren.nl/nieuws).

Kort samengevat zijn de kenmerken van het voorgenomen uitbreidingsplan:

  • de voorgenomen uitbreiding van het bedrijventerrein is gesitueerd tussen de grens van het bestaande terrein, de Klomperweg, de Postweg en de Westzoom;
  • tussen de Westzoom en de eerste bebouwing van de voorgenomen uitbreiding ligt een zogenaamde groenstrook;
  • de hoogte van de gebouwen heeft (maximaal) dezelfde hoogte als de bebouwing op het bestaande bedrijventerrein.

De enquête die vanaf woensdag 30 september a.s. beschikbaar komt, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Dorpsraad Lunteren. Over de uitkomst wordt u geïnformeerd via email en door publicatie in de Lunterse krant en op de website van de Dorpsraad Lunteren. Tevens wordt de uitkomst ingebracht in de vervolggesprekken met de Gemeente Ede en de initiatiefnemers. Indien nodig of gewenst brengt de Dorpsraad Lunteren de uitkomst ook onder de aandacht bij het college van B&W, de gemeenteraad en de fracties van de politieke partijen. Houd de krant en de website in de gaten en laat uw stem horen! U kunt uw mening geven tot en met woensdag 21 oktober 2020.

Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u deze dan naar dorpsraad@lunteren.com.

Waarom zou u lid worden van de Dorpsraad Lunteren?
Leden ondersteunen de Dorpsraad Lunteren. Hoe meer leden de Dorpsraad Lunteren heeft hoe beter zij de belangen van de inwoners van Lunteren kan behartigen. Bent u nog geen lid van de Dorpsraad Lunteren? Laat uw stem horen en meld u aan als lid via onze website www.dorpsraadlunteren.nl. Het lidmaatschap is gratis en er vloeien geen verplichtingen uit voort!